Menu

Vedtægter

§ 1 Navn

Foreningens navn er: Aulum Idrætsforening.

 

§ 2 Formål

Foreningens formål er at give alle i lokalområdet mulighed for at spille fodbold i Aulum.

 

§ 3 Højeste myndighed

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed

 

§ 4 General forsamlingen en gang årligt

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i februar eller marts måned. Generalforsamlingen indvarsles og bekendtgøres på klubbens hjemmeside senest 8 dage før dens afholdelse

 

§ 5 Regnskabsperiode

Foreningens regnskabsperiode er fra den 1. januar til den 31. december.

 

§ 6 Indkommende forslag

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til formanden seneste 48 timer før dens afholdelse.

 

§ 7 Stemmeret

Stemmeberettigede til generalforsamlingen er alle foreningens medlemmer, der er fyldt 16 år.
Børn under 16 år har stemmeret via deres forældre, dvs. 1 stemme pr. medlem. Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflertal. Dog undtaget de under § 12 nævnte regler. Afstemningen til valg af bestyrelsen skal foregå skriftligt.

 

§ 8 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens beretning og aflæggelse af det reviderede regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg til bestyrelsen + suppleanter.
6. Valg af revisorer.
7. Eventuelt

 

§ 9 Bestyrelse

Til at varetage foreningens interesser vælges en bestyrelse, der består af 5-8 medlemmer.
Som udgangspunkt, vælges bestyrelsesmedlemmerne for en 2-årig periode, således at halvdelen af medlemmerne er på valg hvert år. Uanset antallet af medlemmer, konstituerer bestyrelsen sig med en formand, en kasserer, en sekretær, en formand for ungdomsudvalget, mens resten er menige medlemmer. Endvidere vælges hvert år 1 suppleant samt 2 kritiske revisorer

 

§ 10 Midler

Foreningens midler forvaltes og administreres af bestyrelsen. Bestyrelsen kan optage lån og
underskrive de hertil fornødne pantebreve og lånedokumenter. Bestyrelsen fastsætter kontingent satser.

 

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, såfremt der indsendes skriftlig
motiveret anmodning herom, og de skal være underskrevet af mindst 1/6 af foreningens
stemmeberettigede medlemmer. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel og på samme måde som ordinær generalforsamling.

 

§ 12 Vedtagelse af forslag

Vedtagelse af forslag til forandring af foreningens love vedtægter eller foreningens opløsning, kræver at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret, samt at mindst 2/3 af det tilstedeværende stemmetal afgives for forslaget. Er det fornødne antal stemmeberettigede ikke repræsenteret, kan forslaget vedtages på den følgende ekstraordinære eller ordinære generalforsamling, uanset antallet af repræsenterede stemmeberettigede medlemmer. Dog kræves forannævnte kvalificerede majoritet.

 

§13 Foreningens regnskab

Foreningens regnskab skal underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 14 Ved opløsning

I tilfælde af foreningens opløsning, anbringes aktiverne i foreningens pengeinstitut til brug for nyetablering af foreningen. Er foreningen ikke etableret igen efter en 5–årige periode, overgår
aktiverne til Dansk Idrætsforbund med den klausul, at aktiverne skal anvendes til at fremme muligheden for at spille fodbold i Aulum

 

Luk